Almond & Pistachio Flakes

Finely chopped roasted almonds and pistachios, a super duper blend

230

Almond & Pistachio Flakes

230